Telsiz Sistemleri Distribütörü Lisanslı telsizLisanssız telsizAmatör telsizBaskonuş telsizTelsiz fiyatlarıTelsiz modelleriKaliteli ve ekonomik çözümler
Abell Logo Zetcom Logo

Gizlilik Politikası

Ana sayfa Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Bu politikanın amacı, Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (Marmara İletişim)'e ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

marmarailetisim.com sitesinin ve mobil uygulamalarının (birlikte kısaca "Site") tüm hakları Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'ne (birlikte kısaca "Marmara İletişim") aittir. Marmara İletişim tüm kullanıcıların üyelik bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda korumayı hedeflemektedir. Marmara İletişim üyelerin Site'yi aşağıdaki Gizlilik Politikası veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, ilgili Üye ve Şirket ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gizlilik Politikası'nda öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Marmara İletişim tavsiye etmektedir.

Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üye ve Şirketlerin Kullanım Koşulları içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Marmara İletişim tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site'ye kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

Site: marmarailetisim.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesi ve mobil uygulamalarını ifade eder. Domain ve uygulamalar Marmara İletişim'e aittir.

Üye: Kullanım Koşulları ile beraber KVKK ve Veri Politikasını kabul eden ve Site'ye üye olup Site'de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlananlar Üye olabilir.

Şirket: Kullanım Koşulları ile beraber KVKK ve Veri Politikasını kabul eden ve Site'ye üye olup Site'de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, vakıfların, derneklerin ve kooperatiflerin Şirket hesabı olabilir.

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Marmara İletişim tarafından Üyelerin ve Şirketlerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ("Marmara İletişim") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Hangi Amaçla Bilgileriniz Topluyoruz ve İşliyoruz?

Marmara İletişim Site üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

 • Kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
 • Şirketlerin, Üyelerin veya ziyaretçilerin Marmara İletişim'e izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları ürün, hizmet ve kampanyalardan haberdar etmek,
 • Site'nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,
 • Üyelerin veya ziyaretçilerin Site'mizi daimî kullanabilmeleri için reklam satış amaçları ile kullanmak,
 • Kullanıcı Sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
 • Etkinlikler için toplu e-posta ve/veya SMS gönderimi ve yürütülmesi,
 • SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
 • Marmara İletişim ile iş birliği içinde olan üye şirketler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
 • Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde Marmara İletişim hesabınızı incelemek,
 • Verdiğimiz hizmetlere ve/veya sattığımız ürünlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
 • Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
 • Şirketler için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak.

Marmara İletişim işbu Gizlilik Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikası'nı kabul etmekle, Marmara İletişim ile paylaşılmasına ve toplanılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Marmara İletişim tarafından Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi kapsamında; iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı grup şirketlerine, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla, verilerin bulut sunucu ortamında saklanması için hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Bu maksatla kişisel verilerinizin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Bilgilerinizi Ne Zaman ve Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz Site'yi kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme.
 • İşlenmişse bilgi talep etme.
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme.
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme.
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme.
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme.
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız info@marmarailetisim.com eposta adresine yazabilirsiniz.

Dilerseniz Cevizli Mahallesi Onat Sokak No:5 D:18-19-20 PK : 34865 Kartal, İstanbul, Türkiye adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verileriniziden sorumlu Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'ne gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

 • Kimlik Bilgisi

  Siteye Üye olarak kayıt olmanız ile beraber "Adınız", "Soyadınız", "Doğum Tarihiniz", (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) "T.C. Kimlik Numaranız", "Doğum Yeriniz", "Milliyetiniz(Uyruk)", "Cinsiyetiniz" gibi bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

  Siteye Şirket olarak kayıt olarak "Adınız", "Soyadınız" ve "Elektronik posta adresi" gibi bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

  Site'ye Google, Facebook, Linkedin v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini Marmara İletişim'e vermiş olursunuz.

 • İletişim Bilgisi

  Siteye kayıt olmanız ile beraber "Elektronik Posta Adresiniz", "Adresiniz", "Yaşadığınız İl ve İlçe" ve "Cep Telefonu" gibi bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • Eğitim Bilgisi

  Üye olarak başvuru yaparken şirketlerin potansiyel aday olarak Üye'leri değerlendirebilmeleri için "Okul", "Okul Bölümü", "Okula Başladığı ve Bitirdiği/Bitireceği Tarih", "Not Ortalması", "Sınıf", "Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi", "Kurs ve Ders Bilgileri", "Katıldığı Seminerler", "Üniversite Öğrenci Kulüp Bilgisi/Görevi/Çalışma Zamanı" gibi bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • İş ve Diğer Bilgiler

  "Çalışma Durumu ve Ünvanı", "İş Deneyimleri (Şirket İsmi, Çalıştığı Departman, Başlangıç/Bitiş Tarihi, Şehir ve Açıklama" gibi bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • Görsel ve İşitsel Veriler

  Kendi isteğiniz ile yüklediğiniz ve/veya diğer izin verilen sosyal ağlar kullanılarak siteye kayıt olarak yüklenilen resimler ile beraber, video mülakat görüntüleri ile ses kayıtlılarını Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 • Diğer Bilgiler

  Üye tarafından "Hakkında" bilgisi alanına kendi rızası ile yazdığı açıklama, sürücü belgesi verileri, staj veya iş arama durumu, sigortanın okul tarafından karşılandığına veya karşılanmadığına dair bilgileri, sMatch(otomatik eşleştirme) bilgisi ve benzer diğer bilgileri Marmara İletişim'e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

  Üyeler ve Şirketler tarafında, kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ve şirketlerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde Marmara İletişim'e herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

  Login ID, IP adresi, log kayıtları ve Üye Şirket tarafından istenilen ek bilgiler, üye olduğu tarih, yaptığı başvurular, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/mobil site/web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son giriş tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), ve buna benzer kullandığımız teknolojileri üye, şirket ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

  • Cihaz Bilgisi

   Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alan anlık bildirimler (push notifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızın veya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.

  • Çerezler Bilgisi

   Site'ye ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'ye hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye ve Şirket, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

   Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde Site beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.

   Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.

   Bu kişisel veriler Site'yi kullanım avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Site Üzerinden 3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Bağlantılar

3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara bağlantılar verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Gizlilik Politikası'ndan farklı olabilir.

Bilgilerinizin Saklanma Süresi

Marmara İletişim, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Marmara İletişim tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği'nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Marmara İletişim'e veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri.

KVKK'nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Marmara İletişim'e veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

Kişisel verilerin; hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimi önlemek, muhafazasını sağlamak, için her türlü teknik ve idari tedbir almak, kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak, kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almak, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve KVKK Kurul'na bildirmektir.

Marmara İletişim'e veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, Marmara İletişim aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.

  Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Marmara İletişim bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve KVKK Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

 • Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi.

  Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Marmara İletişim, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

Marmara İletişim, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda Marmara İletişim, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) Site'yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası'nda anlatıldığı gibi, Marmara İletişim tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) ilişkin bilgiler tamamen kendilerinin özgür iradeleri ile Marmara İletişim'e sağlanmaktadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) bu kişisel bilgileri Marmara İletişim'ye verip vermemekte serbesttirler. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendilerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

Üyelik Yaşı

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. Site'ye 16 yaşından küçüklerin kayıt olmaları yasaktır. İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 18 yaşından küçük çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Marmara İletişim üzerinden kendisi silebilir veya bizden talep edebilir.

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

Kullanıcı veya üyelerin bilgilerini Marmara İletişim'e sunma veya bu bilgilerin site'de gösterilmesi ya da bu Gizlilik Politikası'nın ve kullanıcı koşulları hükümlerinde izin verildiği şekilde kullanılması ile ilgili şüpheleri varsa, kullanıcı ve/veya üye olmamalı, site'yi ziyaret etmemeleri, uygulamaları veya hizmetleri kullanmamalıdırlar, üye iseler üyeliklerini sona erdirmelidirler.

Üye olunması ve profil oluşturulması ile üyeler Kullanım Koşulları hüküm ve koşullarını açık bir şekilde ve isteyerek kabul etmiş ve ayrıca işbu Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekilde Marmara İletişim'e kişisel bilgileri işleme yöntemini kabul ve onaylamış olurlar. Yürürlükteki yasalar tarafından "hassas" olarak nitelendirilen bilgileri göndermek tamamen üyelerin ve şirketlerin iradesine bağlıdır. Üyeler ve şirketler sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları hükümlerine uygun olarak Site'de hesap ayarlarını veya profillerini değiştirerek veya Site üyeliklerini sona erdirerek geri çekebilir veya değiştirebilirler.

Marmara İletişim işbu Gizlilik Politikası'nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Marmara İletişim'e değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Marmara İletişim yenilenen kurallar konusunda üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası'nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site'ye yüklenecektir. Marmara İletişim Site'de güncellenen Gizlilik Politikası hakkında üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini tavsiye etmektedir.

Bu Gizlilik Politikası'nda açıklanan durumlar hariç olmak üzere, Marmara İletişim üyelerin ve şirketlerin kişisel bilgilerini kiraya vermez veya satamaz. Talimatları yerine getirmek için (ödeme bilgilerini işleme almak gibi) gerekli durumlar hariç olmak üzere veya üyelerin ve şirketlerin ayrıca iznini almadıkça, üyelerin ve şirketlerin (şirketlerin kamuya açık bilgiler hariç) profilinde yayınlanmamış veya diğer hizmetlerin kullanımı nedeniyle oluşturulan kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum, bilgilerin ifşasının kanaatimizce makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız şu koşullarda geçersizdir:

 • Hukuk veya cezai mahkeme celpnameleri, mahkeme emirleri ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçlere uymak;
 • İşbu Gizlilik Politikası veya Kullanıcı Koşullarını yürürlüğe koymak;
 • Üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek;
 • Üye hizmet taleplerine yanıt vermek veya Marmara İletişim'e, hizmetlerin, üyelerin, şirketlerinin, kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak.

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcınız) size bizde kaydedilmiş olan kişilerinizdeki bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kişilerinizi bu şekilde paylaşmayı seçerseniz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcınıza, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişi bilgilerini saklama ve ifşa etme bunlara erişme ve kullanma haklarını verirsiniz.

Marmara İletişim aşağıdaki durumlarda Üyelerin ve Şirketlerin kişisel bilgilerini, profil bilgilerini veya bir Üye, Şirket veya Kullanıcı olarak faaliyetlerini ifşa edebilir:

 • Şüpheli veya fiilen kanuna aykırı eylemlere istinaden soruşturma yapmak, bunları bertaraf etmek veya müdahale etmek veya resmi icra dairelerine yardım etmek;
 • Kullanım Koşulları'nı uygulamak, üçüncü tarafların taleplerine veya iddialarına karşı savunma yapmak veya ürün ve/veya hizmetin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak;
 • Marmara İletişim'e, üyelerin, şirketlerin, Marmara İletişim çalışanlarının veya diğer kişilerin haklarını, mülkiyet veya güvenliğini korumak veya tatbik etmek üzere iyi niyetli bir şekilde ifşanın gerekli olduğuna inanır veya bir mahkeme celbi ya da sair yasal işlem ile gerekli durumlarda.

Marmara İletişim üyelerin ve şirketlerin üyelikleri faal olduğu sürece veya gerektiği durumlarda ürün satışı ve/veya hizmet sunmak için, Marmara İletişim'e sunulan kişisel bilgileri muhafaza eder. Bilgileri muhafaza etme eyleminin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuat gerekliliklerine uymak, üyeler ile beraber şirketler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önlemek ve işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları uygulamak için haklı nedenlerle gerekli olduğu durumlarda, üyelik sona erse bile üyelerin ve şirketlerin kişisel bilgileri muhafaza edilebilir. Emniyet makamlarınca talep edilmesi halinde, Marmara İletişim kişisel bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklar.

Marmara İletişim, üye veya kullanıcılardan ve/veya şirketlerden temin edilen kişiler bilgileri e-posta/sms vb. aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Marmara İletişim tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri ve kısa mesajları üyeler ve şirketler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info@marmarailetisim.com adresine e-posta göndererek veya ilgili iletilerde bulunan bağlantıları kullanarak ya da ayarlar sayfasından gerekli seçenekleri kaldırarak listeden çıkmaları gerekmektedir.

Marmara İletişim Site dahilinde başka sitelere bağlantı verebilir, ancak bu Marmara İletişim'e işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Marmara İletişim, bağlantı vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Yürürlük

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 15.05.2019 tarihlidir. Politika'nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika'nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

İletişim Bilgileri

İsim / Ünvan: Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
E-posta: info@marmarailetisim.com
Adres: Cevizli Mahallesi Onat Sokak No:5 D:18-19-20 PK : 34865 Kartal, İstanbul, Türkiye
Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Çerez Politikası'nı kabul etmiş olduğunuzu varsayacağız.